Category Archives: รู้รอบเรื่องรองเท้า

รองเท้านั้นสำคัญไฉน

“เราใส่รองเท้าไปทำไม” คำถามนี้เราจะไปทราบคำตอบพร้อม ๆ กัน !